Kascommissie Kerk en Kascommissie Diaconie

De Kascommissie Kerk en Kascommissie Diaconie controleren de boekhouding van de kerk en de diaconie. De belangrijkste taak van de kascommissies is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeesters. Verder kan de kascommissie een oordeel uitspreken over het gevoerde financiële beleid.

Beide kascommissies vallen onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 

 

 


Commissie Kerkbalans

 

Elk jaar in januari wordt de actie Kerkbalans gehouden, waarbij alle gemeenteleden wordt gevraagd met welk bedrag zij onze kerkelijke gemeente willen ondersteunen. Dit geld is nodig om de diverse activiteiten, de predikant, de organisten, en het onderhoud aan onze mooie middeleeuwse Willibrordkerk en de Bergplaats te kunnen betalen.
 
De Kerkbalanscommissie valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad
Voor meer informatie over de Actie Kerkbalans kunt u contact opnemen met de voorzitter van de commissie: Contact Kerkbalans
 
 
 
 

Bijdragenadministratie

 
Onze protestantse gemeente ontvangt verschillende bijdragen van gemeenteleden: bijdragen via de zondagse collecte (‘voor het plaatselijk kerkenwerk’), de bijdragen via actie Kerkbalans, bijdragen voor de solidariteitskas en de eindejaarscollecte. Al deze inkomsten worden bijgehouden door de bijdragenadministrateur.
 
De Bijdragenadministratie valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters. 
 
 

Treasury commissie


Onze protestantse gemeente beschikt over financieel vermogen. Dit vermogen wordt beheerd door het college van kerkrentmeesters volgens regels die zijn vastgelegd in een zogenaamd Treasury statuut. Uitgangspunt van het financiële beheer is dat het vermogen is opgebouwd door de generaties voor ons en beheerd dient te worden ten behoeve van de generaties na ons. De Treasury commissie geeft adviezen aan het college van kerkrentmeesters over het beleggingsbeleid.

De Treasury commissie valt onder verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.