Back to Top

Tijdslijn

 Beknopte geschiedenis.

? 800   een houten kapel op de berg; de nederzetting heet Werinon

± 1180  bouw van een tufstenen kerk met een schip en een klein koor in romaanse bouwstijl en een toren (type weertoren)

14de eeuw  het oorspronkelijke koor wordt vervangen door een groter (gotisch) koor. De aanbouw van de sacristie aan de noordkant van het koor en een portaal aan de zuidzijde van de kerk

±1550  verhoging van het dak van het middenschip; aanbouw van de noordbeuk, de oorspronkelijke zandstenen deurpost wordt in de nieuwe noordmuur geplaatst. De tekst op de deurpost luidt:

QVI . PETIT . HAC . AVLA . PETAT . ELBVRCSA . FORE . S ALVA . ET . P . EA . NVLLVS . INTRET . N ,

wat zoveel betekent als “wie zich naar dit hof begeeft, bidde voor de zaligheid van Elburga en niemand trede binnen tenzij...”

16de eeuw  eikenhouten koorhek

±1576 de R.K.pastoor wordt aanhanger van de Reformatie; de kerk wordt een protestants godshuis

1579 dit jaartal staat in de houten deur in de noordmuur gekerfd

1647 opvallend veel oude grafzerken met dit jaartal (een pestepidemie?)

1670 rouwbord ter gedachtenis aan Jhr. Ridder Godard van Reede

1676 koperen boog boven de ingang van de dooptuin; ook de koperen kroonluchters dateren uit deze tijd

1692 rouwbord ter gedachtenis van vrouwe Agnes van Reede

1836 de topgevels op de noordbeuk worden gesloopt en vervangen door een plat dak

1872 de freules Warin financieren de bouw van het Bätz-orgel

1892 grote restauratie: de fundering wordt versterkt, de toren krijgt een deur naar buiten en een geheel nieuwe spits; in de zuidkant van het koor wordt een deur gemaakt, waardoor de predikant bijna ongezien achter koorhek en preekstoel langs naar de consistorie kan lopen

1937-1939  wegens plaatsgebrek wordt het interieur 180° gedraaid zodat ook het koor vol gezet kan worden met banken; aanleg van centrale verwarming, de oude stenen vloer wordt afgedekt met een houten vloer

jaren ’60  de negentiende-eeuwse glas-in-loodramen worden vervangen door de huidige ramen, inclusief het raam met het kasteel en de spreuk: ‘Vivit post funera virtus’ (= de deugd blijft leven voorbij het graf)

±1970 de eerste plannen worden gemaakt om het interieur weer ‘terug te draaien’

1980 restauratie van het orgel

2002 totstandkoming van de Commissie Herinrichting en Fondsenwerving

2006 definitief kerkenraadsbesluit tot herinrichting van de kerk mei

mei 2007 - sept. 2007 uitvoering van de werkzaamheden

sept 2007  her-ingebruikneming van de Willibrordkerk