DIACONIE

Algemene gegevens: 

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Nederhorst den Berg
RSIN/Fiscaal nummer: 822934243
Website adres: www.kerkopdeberg.nl
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Adres: Kerkstraat 32
Postcode: 1394 CX
Plaats: Nederhorst den Berg

 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland (Zending). Voor de werkzaamheden van dit college wordt verwezen naar de webpagina College van diakenen op deze website.

 

College van Diakenen

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk.

 

Beloningsbeleid

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

 

Doelstelling en beleid

De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling van de Protestantse Gemeente te Nederhorst den Berg, waarbij de nadruk ligt op:

  • betrokken zijn bij zwakkeren in samenleving en wereld;
  • oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld.

Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd.

Kernwoorden daarbij zijn:

  • Signaleren van misstanden, armoede, mensen in de knel
  • Melden aan verantwoordelijken/overheid en onze gemeenteleden (fondswerving)
  • Helpen met woord en daad

Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk met vele Diaconieën. Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel (woord én daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerk in Actie, dat (ook in het buitenland) een goede controle kan houden op een juiste besteding en voor continuïteit kan zorgen.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Het College heeft als streven om ontvangen giften ook t.l.v. dat boekjaar uit te geven. Voor zover mogelijk gebeurt dit conform de bedragen en aan de doelen aangegeven in de begroting.

Staat van baten en lasten (afgerond op hele euro's) 

Opbrengsten en Baten

Begroting

2024

Rekening

2023

Rekening

2022

Opbrengsten onroerende zaken

40.357

31.271

31.012

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

5.580

3.742

683

Bijdragen van leden en anderen

1.480

4.527

3.493

Door te zenden collecten en giften

8.400

6.891

8.589

Totaal baten A

55.817

46.431

43.777

Uitgaven en Kosten

 

 

 

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen

39.425

13.317

17.215

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

3.800

1.240

3.507

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

1.350

-

957

Kosten beheer, administratie en archief

675

298

331

Rentelasten/bankkosten

600

437

522

Diaconaal werk plaatselijk

4.750

5.987

4.429

Diaconaal werk regionaal/landelijk

5.500

1.000

6.700

Diaconaal werk wereldwijd

4.400

-

1.775

Afdrachten door te zenden collecten en giften

8.800

13.666

13.389

Totaal lasten A

69.300

35.945

48.825

Operationeel resultaat (A)

-13.483

10.486

-5.048

Incidentele baten en lasten

 

 

 

Incidentele baten

-

-

1.058.111

Incidentele lasten

-

-

-

Incidentele baten en lasten (B)

-

-

1.058.111

Resultaat verslagjaar (A+B)

-13.483

10.486

1.053.063

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

 

 

 

Onttrekkingen bestemmingsreserves

22.500

0

-

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

-

-

-

Toevoegingen bestemmingsreserves

-

0

-1.058.111

Toevoegingen bestemmingsfondsen

-

-

-

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

22.500

0

-1.058.111

Resultaat naar Algemene reserve (D)

9.017

10.486

-5.048

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan 

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg staat op de webpagina Beleidsplan.