DIACONIE

Algemene gegevens: 

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Nederhorst den Berg
RSIN/Fiscaal nummer: 822934243
Website adres: www.kerkopdeberg.nl
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Adres: Kerkstraat 32
Postcode: 1394 CX
Plaats: Nederhorst den Berg

 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse Gemeente hebben. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland (Zending). Voor de werkzaamheden van dit college wordt verwezen naar de webpagina College van diakenen op deze website.

 

College van Diakenen

Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk.

 

Beloningsbeleid

Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte onkosten vergoed.

 

Doelstelling en beleid

De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de doelstelling van de Protestantse Gemeente te Nederhorst den Berg, waarbij de nadruk ligt op:

  • betrokken zijn bij zwakkeren in samenleving en wereld;
  • oog willen hebben voor de ontwikkelingen in de wereld.

Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging. Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met de samenleving, zowel dichtbij in onze eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd.

Kernwoorden daarbij zijn:

  • Signaleren van misstanden, armoede, mensen in de knel
  • Melden aan verantwoordelijken/overheid en onze gemeenteleden (fondswerving)
  • Helpen met woord en daad

Als plaatselijke gemeente zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk met vele Diaconieën. Lokaal kunnen wij menskracht en financiën inzetten om rechtstreeks mensen te ondersteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel (woord én daad) organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerk in Actie, dat (ook in het buitenland) een goede controle kan houden op een juiste besteding en voor continuïteit kan zorgen.

 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Het College heeft als streven om ontvangen giften ook t.l.v. dat boekjaar uit te geven. Voor zover mogelijk gebeurt dit conform de bedragen en aan de doelen aangegeven in de begroting.

Staat van baten en lasten (afgerond op hele euro's) 

 

Begroting
2022

Rekening 2022

Rekening 2021

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken 34.100 31.102 31.102
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 682 683 871
Bijdragen van leden en anderen 1.150 3.493 2.316
Door te zenden collecten en giften 8.600 8.589 5.137
Totaal baten A 44.532 43.777 39.426
       

Uitgaven en Kosten

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 17.150 17.215 17.874
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 3.800 3.507 3.484
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 2.100 957 1.155
Kosten beheer, administratie en archief 550 331 303
Rentelasten/bankkosten 475 522 638
Diaconaal werk plaatselijk 4.900 4.429 2.650
Diaconaal werk regionaal/landelijk 6.000 6.700 5.485
Diaconaal werk wereldwijd 1.500 1.775 322
Afdrachten door te zenden collecten en giften 8.600 13.389 5.137
Totaal lasten A 45.075 48.835 37.047
       
Operationeel resultaat (A) -543  -5.048  2.379
       

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten - 1.058.111 23.084
Incidentele lasten - - -
Incidentele baten en lasten (B) - 1.058.111 23.084
       
Resultaat verslagjaar (A+B) -543 1.053.063 25.463
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves - - -
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves - -1.058.111 -23.084
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)   -1058.111 -23.084
       
Resultaat naar Algemene reserve (D) -543 -5.048 2.379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsplan 

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Nederhorst den Berg staat op de webpagina Beleidsplan.